Milton Ontario Family and Children Church and Religious Services

Bethel United Church

6150 Trafalgar Rd.
Milton, Ontario
Canada


Boston Presbyterian Church

9185 Boston Church Rd.
3rd Line
Milton, Ontario
Canada


Ebenezer United Church

12274 Guelph Line
Milton, Ontario
Canada


Faith Mission in Canada

10463 Second Line
Milton, Ontario
Canada


Grace Anglican Church

317 Main St. E.
Milton, Ontario
Canada


Graceway Baptist Church

103 Martin St.
Milton, Ontario
Canada


Holy Rosary Parish

139 Martin St.
Milton, Ontario
Canada


Knox Presbyterian Church

170 Main St. E.
Milton, Ontario
Canada


Milton Area Christian Churches Working Together

420 Main St. E.
Ste. 482
Milton, Ontario
Canada


Milton Baptist Church

900 Nipissing Rd.
Milton, Ontario
Canada