Milton Ontario Recreation, Sports, and Leisure Tennis Clubs

Milton Tennis Club

800 Santa Maria Blvd.
Milton, Ontario
Canada


Nassagaweya Tennis Club

9267 Guelph Line
Milton, Ontario
Canada